Sökning: "arsenit As[III]"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden arsenit As[III].

 1. 1. Arsenite removal from contaminated water by different sorbent materials

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Kaijie Ding; [2020]
  Nyckelord :Arsenic contamination; adsorption; hydrotalcite; Mg−Al layered double hydroxide; amorphous aluminium hydroxide; amorphous titanium oxide; adsorption isotherm; co-existing anions;

  Sammanfattning : Arsenic (As) contamination is a worldwide problem, and millions of people are suffering from it. There are two major inorganic forms of As in waters: arsenate(V) and arsenite(III), and adsorption to a sorbent material may be an efficient method to handle them. LÄS MER

 2. 2. Arseniks löslighet i grundvattenakviferen i Hjältevad : Utvärdering med geokemisk modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Martina Fastlund; [2018]
  Nyckelord :arsenik; arsenit As[III]; arsenat As[V]; adsorption; ferrihydrit; kd-värden; laktester; mobilisering; oxiderande förhållanden; pH; redoxpotential; reducerande förhållanden;

  Sammanfattning : Excessive concentrations of arsenic in soil- and groundwater constitute a global issue. The spread of arsenic is due to both natural and anthropogenic effects in the environment. Historically, the anthropogenic emissions have originated from several different industrial sectors e.g. LÄS MER