Sökning: "arsenit As[III]"

Hittade 1 uppsats innehållade orden arsenit As[III].

  1. 1. Arseniks löslighet i grundvattenakviferen i Hjältevad : Utvärdering med geokemisk modellering

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

    Författare :Martina Fastlund; [2018]
    Nyckelord :arsenik; arsenit As[III]; arsenat As[V]; adsorption; ferrihydrit; kd-värden; laktester; mobilisering; oxiderande förhållanden; pH; redoxpotential; reducerande förhållanden;

    Sammanfattning : Excessive concentrations of arsenic in soil- and groundwater constitute a global issue. The spread of arsenic is due to both natural and anthropogenic effects in the environment. Historically, the anthropogenic emissions have originated from several different industrial sectors e.g. LÄS MER