Sökning: "barns läs- och skrivutvec"

Hittade 1 uppsats innehållade orden barns läs- och skrivutvec.

  1. 1. Läs- och skrivutveckling hos barn i tidiga år: Jämförande studie mellan Sverige och Iran

    C-uppsats,

    Författare :Niloufar Esmaeili; Mansoureh Naderi; [2011]
    Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; barns läs- och skrivutvec;

    Sammanfattning : Syfte: vårt syfte är att undersöka hur pedagoger i Sverige och Iran jobbar med läsning ochskrivning med barn i tidiga år, vilka teorier och metoder används av lärarna i arbetet och hurdessa påverkar barnets läs- och skrivutveckling och även barn med läs- och skrivsvårigheter.Huvudfrågor: våra frågeställningar i samband med syftet är:– Hur ser undervisningen för läs och skrivning ut i svenska skolor i jämförelse med iranska skolor?– Hur arbetar lärarna i Sverige/Iran med att förebygga och skapa bättre förutsättningar för barn som har läs- och skrivsvårigheter?Metod och material: våra undersökningar består av 8 intervjuer och 5 observationer, 3intervjuer ochobservationer i Iran och 5 intervjuer och 3 observationer i Sverige. LÄS MER