Sökning: "deacon recruiters"

Hittade 1 uppsats innehållade orden deacon recruiters.

  1. 1. Diakon- och prästämbetena i Svenska kyrkan: En studie av likheter och skillnader vad gäller arbetsuppgifter, legitimitet och resurser

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

    Författare :Aurora Hägg Smith; [2017]
    Nyckelord :The Church of Sweden; Deacon; Priest; Swedish Church members; deacon recruiters; priest recruiters.; Philosophy and Religion;

    Sammanfattning : The Church of Sweden is marginalized in society and the membership of the Church is decreasing, which means that the church's economy is on the decline, but the demands on the Church by its members have not decreased. This is a comparative study that deals with the roles of deacons and priests and their contribution to the Church. LÄS MER