Sökning: "hydraulisk konduktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden hydraulisk konduktivitet.

 1. 1. Data interpolation for groundwater modelling : How choice of interpolation method and sample size affect the modelling results

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Frida Agerberg; [2020]
  Nyckelord :Geohydrology; Groundwater; Modelling; Interpolation; SEEP W; Surfer; Geohydrologi; Grundvatten; Modellering; Interpolering; SEEP W; Surfer;

  Sammanfattning : Over the past several decades, the use of groundwater modelling has been increasing in order to better evaluate the complexities inherent in hydrogeological calculations. Information required for groundwater modelling is for example elevation of soil and bedrock layers, which often is collected by drilling. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av bergstunnel på ovanförliggande jordlager : Modellering av geologi, grundvattenmagasin och Kista Science City VA-tunnel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anders Thufvesson Retzner; [2019]
  Nyckelord :MODFLOW-USG; tunnel leakage; groundwater modeling; MODFLOW-USG; tunnelläckage; grundvattenmodellering;

  Sammanfattning : För att uppskatta inläckage till en bergförlagd tunnel finns ett antal analytiska modeller som tar hänsyn till parametrar som hydraulisk konduktivitet, storlek på tunnel och hur djupt tunneln är förlagd. Ett antagande i samtliga analytiska modeller är en homogen och isotrop geologi. LÄS MER

 3. 3. Skyddsinfiltrationens influensområde för en fallstudie : - modellering och osäkerheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Marcus Sigfridson; [2019]
  Nyckelord :Groundwater modeling; Scenario; Area of influence; Infiltration; Grundvattenmodellering; Scenario; Influensområde; Infiltration;

  Sammanfattning : För att uppskatta influensområdet till följd av skyddsinfiltartion finns ett antal analytiska modeller att tillämpa. Dessa modeller tar hänsyn till parametrar så som hydraulisk konduktivitet och magasinkoefficient, men de följer också med en rad antaganden som i praktiken inte kan uppfyllas. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av prediktion och utfall av inläckage i bergtunnel : Fallstudie E4 Förbifart Stockholm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amanda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Rock tunnel; groundwater inflow; inflow prediction; fracture zone; grouting; Bergtunnel; grundvatteninläckage; prediktion av inläckage; svaghetszon; injektering;

  Sammanfattning : Inläckage av grundvatten är ofrånkomligt i en bergtunnel, men måste vanligen begränsas för att inte medföra skador på både omgivning och den egna anläggningen. Denna begränsning uppnås genom tätning av tunneln och kontrolleras med mätningar av inläckaget. LÄS MER

 5. 5. River-Aquifer Interaction in the Uppsala Esker - a Modelling Study of a Proposed Drinking Water Production site

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Kalle Kjellander; [2018]
  Nyckelord :Surface water-groundwater interactions; MODFLOW-model; Numerical model; Induced infiltration; Hydraulic conductivity; Grund- och ytvattenutbyte; MODFLOW-modell; numerisk modell; inducerad infiltration; hydraulisk konduktivitet;

  Sammanfattning : The Swedish municipalities of Gävle and Älvkarleby need new sources of drinking water as the population grows. Gästrike vatten AB has employed the consultant firm Midvatten AB to assess the possibility of a new groundwater extraction site on the Uppsala esker between Älvkarleby and Skutskär in northern Uppland county. LÄS MER