Sökning: "mittuniversitetet östersund omvårdnad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mittuniversitetet östersund omvårdnad.

  1. 1. "Det är väl skillnad mellan dig och mig?" "Ja, det tycker jag. Särskilt mellan dig" : - En undersökning om skillnaderna mellan kvinnors och mäns riskuppfattning

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Jacqueline Leijbertz; Elin Alneberg; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka om det finns några skillnader i hur män och kvinnor uppfattar risk. För att uppnå detta syfte har två hypoteser formulerats som behandlar mäns och kvinnors inställning till risker kopplade till omvårdnad, ekonomi och risk i form av ett aktivt val. LÄS MER