Sökning: "bemästring"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet bemästring.

 1. 1. Livet med stomi - en studie om patienters upplevelser av hur de bemästrat det dagliga livet med stomi

  Master-uppsats,

  Författare :Charlotta Petersén; [2020-04-15]
  Nyckelord :bemästring; empowerment; copingstrategi; kroppen; personcentrering; stomi;

  Sammanfattning : Background: For people with a stoma, a new life awaits with altered bowel function and bodyimage. This means a radical change in a person´s life. There is lack of knowledge of howpatients cope the first years after a stomaoperation, what they have found difficult and howthey have acted in these situations. LÄS MER

 2. 2. Vuxnas bemästring av sin livssituation vid inflammatorisk reumatisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Laura Geete; Emily Fernström; [2020]
  Nyckelord :Reumatiska sjukdomar; livskvalité; KASAM Sense of Coherence ; patientupplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andel som insjuknar i reumatiska sjukdomar är stor. Sjukdomarna innefattas av symtom som inte alltid ses på utsidan, vilket kan bidra till missuppfattningar. På grund av sjukdomarnas komplexitet samt att dessa ofta betecknas som kroniska sjukdomar, kan det innebära en påverkan på livskvalitén. LÄS MER

 3. 3. Återhämtning från arbetet - Att lyckas ha balans även när arbetet pågår konstant : En kvalitativ studie av individer med gränslösa arbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Helena Adbro; Joanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Boundaryless work; recovery activity; recovery experience; recovery from work; Gränslöst arbete; återhämtning från arbetet; återhämtningsaktivitet; återhämtningsupplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur individer med gränslösa arbeten möjliggör sin återhämtning i relation till sin arbetssituation, samt identifiera vilka faktorer som möjliggör eller hämmar individens återhämtningsupplevelse av en aktivitet. Tio personer, sju kvinnor och tre män i åldern 31-58 år, deltog i studiens semistrukturerade intervjuer som analyserades i en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Från sjukhusvård till vård i hemmet för barn med nyanlagd trakeostomi : Sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Donika Berisha; Serbest Ucmaz; [2020]
  Nyckelord :Children; Experience; Nurse; Nursing; Tracheostomy; Transition; Barn; Erfarenhet; Omvårdnad; Sjuksköterska; Trakeostomi; Transition;

  Sammanfattning : För att transition från sjukhusvård till vård i hemmet hos ett barn med nyanlagd trakeostomi ska bli effektiv och smidigast möjlig bör vården av dessa barn och familjer individanpassas. Varje familj bör i ett tidigt skede erbjudas ”förväntningssamtal” där parterna delger sina förväntningar på varandra. LÄS MER

 5. 5. En resa mot frizonens mittpunkt : En etnografiskt inspirerad studie av ett kulturskoleprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Daniel Forsberg; [2019]
  Nyckelord :etnografi; empowerment; sociokulturellt perspektiv; socioekonomisk utsatthet; kulturskoleprojekt;

  Sammanfattning : Kulturskolans verksamhet når många gånger på grund av begränsad ekonomi och utanförskap inte ut till de socioekonomiskt utsatta områdena i Sverige, varför Kulturrådet genom utvecklingsbidrag möjliggör kostnadsfri undervisning till nya målgrupper. Syftet med föreliggande studie har därför varit att beskriva och utvärdera ett av Kulturrådet finansierat projekt som riktar sig till ungdomar på en skola i ett socioekonomiskt utsatt område, samt undersöka resultatet av ett empowermentbaserat undervisningssätt. LÄS MER