Sökning: "copingstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet copingstrategi.

 1. 1. En stressad sjuksköterskas copingstrategi för ökad patientsäkerhet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nellie Lidström; Elin Myrén; [2022]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; copingstrategier; arbetsrelaterad stress; Lazarus Folkman; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Sjuksköterskor kan på grund av ständiga krav vara utsatta för hög arbetsbelastning i sitt arbete, vilket kan påverka patientsäkerheten negativt och ge upphov till sjukdom och ohälsa hos sjuksköterskorna. Copingstrategier kan användas för att hantera arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor och därmed stärka patientsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Compassion fatigue hos sjuksköterskor verksamma inom palliativ vård : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jörgen Jansson; Christoffer Byström; [2022]
  Nyckelord :Compassion fatigue; coping; sjuksköterskor; palliativ vård.;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Sjuksköterskor inom palliativ vård är centrala inom omvårdnadsarbetet och är patientens röst till övriga delar av vården. En viktig del när sjuksköterskor arbetar med palliativa patienter är empati då patienterna upplever många känslor med upp och nedgångar i sin sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av perioperativ vård i samband med dagkirurgi : En kvalitativ systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Charlotte Andersson; Johan Flykt; [2022]
  Nyckelord :dagkirurgi; patientperspektiv; upplevelser; personcentrerad vård; coping; perioperativ sjuksköterska; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Antalet dagkirurgiska operationer har ökat betydligt det senaste decenniet. Denna utveckling kan ses som en del av hållbar utveckling där det är centralt att hushålla med resurser. Dagkirurgiska ingrepp ämnar påverka patientens liv minimalt och minska belastningen på sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Självmord bland män : en copingstrategi eller misslyckad maskulinitet?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ludwig Lindberg; Rasmus Suu; [2022]
  Nyckelord :Självmord; maskulinitet; hjälpsökande;

  Sammanfattning : Studien undersöker huruvida maskulinitet kan vara avgörande för hur den aktuella samt historiska självmordsfrekvensens data och relationen till hjälpsökande beteende. Historiskt har män varit överrepresenterad i självmordsstatistiken och även om mängden självmord minskat med åren kvarstår fördelningen av män och kvinnor lika. LÄS MER

 5. 5. Att leva med avancerad hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Hjelmaeus; Anna Rundqvist; [2022]
  Nyckelord :Advanced Heart Failure; Literature Review; Patients; Patient-Centered Care; Experiences; Avancerad hjärtsvikt; Litteraturöversikt; Patienter; Personcentrerad vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är ett komplext syndrom med hög morbiditet och mortalitet – och som blir allt vanligare världen över. Avancerad hjärtsvikt kan ha betydande konsekvenser för patienten. Ur denna synvinkel ville vi ta reda på hur patienter med avancerad hjärtsvikt upplever sin situation. LÄS MER