Sökning: "prediktion av inläckage"

Hittade 1 uppsats innehållade orden prediktion av inläckage.

  1. 1. Utvärdering av prediktion och utfall av inläckage i bergtunnel : Fallstudie E4 Förbifart Stockholm

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Amanda Andersson; [2019]
    Nyckelord :Rock tunnel; groundwater inflow; inflow prediction; fracture zone; grouting; Bergtunnel; grundvatteninläckage; prediktion av inläckage; svaghetszon; injektering;

    Sammanfattning : Inläckage av grundvatten är ofrånkomligt i en bergtunnel, men måste vanligen begränsas för att inte medföra skador på både omgivning och den egna anläggningen. Denna begränsning uppnås genom tätning av tunneln och kontrolleras med mätningar av inläckaget. LÄS MER