Sökning: "rättsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1397 uppsatser innehållade ordet rättsvetenskap.

 1. 1. ”Jäklar, vad snabbt det går när man får snurr på det” : rättsvetares förståelse och användning av sociala plattformar för vetenskaplig kommunikation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Julia Lord; Gustav Fredlund; [2019]
  Nyckelord :library and information science; scholarly communication; science communication; legal scholars; legal science; digital communication technologies; platforms; social media; Facebook; Twitter; Academia.edu; practices; science and technology studies; actor-network theory; José van Dijck; vetenskaplig kommunikation; rättsvetare; rättsvetenskap; digital kommunikation; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to create an increased understanding of how legal scholars use social platforms as a part of their scholarly communication. As a result of the digitalization of society social platforms have become a seemingly ubiquitous part of everyday life, and research shows that scholars are using social platforms as a part of scholarly communication. LÄS MER

 2. 2. (O)tryggare kan ingen vara - en undersökning av det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar våld mellan närstående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Birgitta Völlo; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; rättsvetenskap; barnkonventionen; norsk rätt; barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att med stöd i den rättsdogmatiska metoden undersöka det straffrättsliga skyddet av barn som bevittnar våld mellan föräldrar, och vidare om skyddet kan anses vara förenligt med barnkonventionens krav. Vad gäller barnkonventionen fokuserar uppsatsen huvudsakligen på artikel 19, som ålägger staten att skydda barn mot alla former för psykiskt och fysiskt våld. LÄS MER

 3. 3. Rättsliga former för finansiering av Public Service - från licensavgift till skattefinansiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Lundin; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Redan långt före omläggningen till en skattefinansiering av public service fördes diskussioner rörande verksamhetens framtidsförutsättningar, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen på området. I ett lagförslag 2005 gällande förändringar i den dåvarande radio- och TV-lagen fördes argument för att public service borde finansieras via skattemedel, för att garantera en långsiktig och trygg finansiering. LÄS MER

 4. 4. Oaktsam våldtäkt - en oaktsam reglering? - En kritisk analys av den nya våldtäktslagstiftningen utifrån ett brottsofferperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Walldén; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; rättsvetenskap; våldtäkt; oaktsam våldtäkt; klandervärdhet; skuld; likgiltighet; viktimologi; brottsoffer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On July 1, 2018, a new legislation regarding rape took effect, which is based on the lack of voluntary participation, unlike the previous regulations which required violence, threats or undue exploitation. Furthermore, a new offence was passed with the classification negligent rape, prescribed in Chapter 6, 1 a § of the Penal Code. LÄS MER

 5. 5. Förhandlingsbar rättvisa? - En studie om ett införande av åtalsuppgörelser i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt; plea bargaining; rättsvetenskap; statsrätt; straffrätt; åtalsuppgörelser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med en utveckling mot en mer komplicerad brottslighet har fler brott blivit svårare att utreda och lagföra. Det föreligger därmed ett behov av att öka effektiviteten i brottmålsprocessen. I detta sammanhang har åtalsuppgörelser blivit ett alltmer omdiskuterat ämne. LÄS MER