Sökning: "skoglig policyanalys"

Hittade 1 uppsats innehållade orden skoglig policyanalys.

  1. 1. Målkonflikter och styrning i fjällnära skog

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

    Författare :Linnea Forssén; [2019]
    Nyckelord :skoglig policyanalys; allmännningsskog; governance; nyckelbiotopsinventering; hållbart skogsbruk; casestudie;

    Sammanfattning : Skogen är en resurs som i omställningen till ett hållbart samhälle förväntas producera olika värden och nyttor. I praktiken har olika sätt att betrakta hållbarhet skapat målkonflikter när allt fler aktörer inkluderas i policyområdet skog. LÄS MER