Sökning: "summalarm"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet summalarm.

  1. 1. Utvärdering av tillgänglighet samt utveckling av summalarm för övervakningssystem

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

    Författare :Andreas Nilsson; Eric Beermann; [2008]
    Nyckelord :Elektroteknik;

    Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Stora Enso Skoghall AB.För ett vinstdrivande industriföretag som Stora Enso är oplanerade stopp, oberoende av orsak, kostsamma och skall i största möjliga utsträckning undvikas. Att effektivt kunna förutse och förhindra haveri har därför hög prioritet. LÄS MER