Sökning: "suspended solids"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden suspended solids.

 1. 1. Assessment of on-site wastewater treatment systems in unsewered communities in Jordan

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Hani Yahya Ali Shubail; [2020]
  Nyckelord :Constructed wetland; Decentralized wastewater treatment; Jordan; On-site wastewater treatment system;

  Sammanfattning : Centralized wastewater treatment systems need substantial funds besides high-cost operation and maintenance programs, which could be considered unsuitable for low-income developing countries. As a solution, it becomes the trend towards on-site wastewater treatment systems (OWTs) due to its cost-effectiveness and flexibility of implementation and management. LÄS MER

 2. 2. Optimerad industriavloppsrening - Polymerflockning och massbalans

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Anna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :avloppsvattenrening; massaindustri; industriavlopp; polymerflockning; suspenderade ämnen; massbalans; slam; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; water engineering; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Industriavloppsreningen på pappers- och dissolvingmassabruket Södra Cell Mörrum (SCM) har nyligen uppgraderats med ny utrustning för att minska utsläppen till vatten, och därmed möta rådande och framtida utsläppsvillkor samt krav på tillämpning av BAT (bästa tillgängliga teknik). Tillbyggnaden av reningsverket innefattar bland annat ett polymerflockningssteg, tre nya skivfilter, ett system för automatisk pH-justering och en bandförtjockare för avvattning av slam. LÄS MER

 3. 3. Modelling of suspended solids effluent from a pulp and paper mill

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Jens Hedman; [2020]
  Nyckelord :Effluent; Aerated lagoons; Suspended solids; Pulp and paper mill;

  Sammanfattning : This study examines the wastewater treatment system on BillerudKorsnäs integrated pulpand paper mill at Karlsborg, with focus on the effluent of suspended solids. Due to lowerregulatory limits for the emissions of suspended solids BillerudKorsnäs is looking forways to improve the efficiency of the wastewater treatment. LÄS MER

 4. 4. An investigation of the Mechanisms Behind the Pharmaceutical Removal in Ekeby Wetland WWTP

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Paula Luu; [2020]
  Nyckelord :Constructed wetlands; pharmaceuticals; wastewater; removal efficiency; mechanism.; Anlagd våtmark; läkemedel; avloppsvatten; avskiljning; mekanism.;

  Sammanfattning : Pharmaceutical residues are being released into the aquatic environment through domestic wastewater effluents all around the world. Ekeby wetland located in Eskilstuna has been shown to degrade pharmaceutical residues in wastewater but the mechanism of how and where in the wetland these substances are removed were not known. LÄS MER

 5. 5. Avloppsrening från småskalig processindustri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Julia Dahlström; [2020]
  Nyckelord :Wastewater treatment; process water; industrial wastewater; process industry; slaughterhouse; dairy; brewery; small-scale domestic wastewater treatment; Avloppsvattenrening; processavloppsvatten; processindustri; slakteri; mejeri; bryggeri; små avlopp; små avloppsreningstekniker;

  Sammanfattning : Småskaliga processindustrier är små industrier som genom ett småskaligt, hantverksmässigt eller lokalt förhållningssätt förädlar råvaror genom olika automatiserade processer. Vid förädlingen uppkommer stora mängder processavloppsvatten med stor organisk belastning som måste tas om hand på ett hållbart, resurseffektivt och miljömässigt sätt för att inte skada människa eller miljö. LÄS MER