SKIFTARBETE, DYGNSVILA, OCH PATIENTSÄKERHET FÖR SJUKSKÖTERSKOR INOM SLUTENVÅRDEN En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskor arbetar ofta i skift med oregelbundna arbetstider som resulterar i kort dygnsvila och på sikt utmattning. Den korta dygnsvilan påverkar sjuksköterskans hälsa negativt, men det saknas tydliga resultat som beskriver hur sjuksköterskans patienter och patientsäkerhetsarbete påverkas av detta. Syfte: Att kartlägga vad som påverkar patientsäkerheten när sjuksköterskor arbetar varierande arbetstider med kort dygnsvila inom slutenvården. Metod: En allmän litteraturöversikt utfördes genom informationssökning i PubMed och CINAHL, valda artiklar kvalitetsgranskades, och en tematisk innehållsanalys utfördes. Resultat: Studien fann flera faktorer inom skiftarbete och schemaläggning som påverkar patientsäkerheten. Dessa faktorer kategoriserades i teman och underteman. Skiftarbetets struktur var ett övergripande tema, som innefattade typ av skift (dag, kväll, eller nattskift), arbetspassens regelbundenhet, övertid, och konsekutiva arbetspass. Sjuksköterskans sömn delades in i sömnens kvalitet och sömnens duration. Organisatoriska faktorer, indelat i typ av vårdkontext, och organisationens arbetsmiljö relaterat till schemaläggning medförde risk att påverka patientsäkerheten negativt. Slutsats: Patientsäkerheten påverkas av hur sjuksköterskors schema planeras. Sjuksköterskor som upplever trötthet på grund av bristande återhämtningstid får en sänkt förmåga att ta in ny information, sänkt noggrannhet i medicintekniska moment, och svårt att vara uppmärksamma på patienters behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)