Sökning: "wood-based products"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden wood-based products.

 1. 1. Statistical analysis of firefighting and damage caused by fire in mid-rise timber-framed residential buildings compared to other construction types

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Thomas Berg; [2021]
  Nyckelord :Statistical analysis; timber-framed; residential; firefighting; damage caused by fire; PRONTO; NFID; linear regression; summary statistics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The contribution of greenhouse gas emissions in the production of construction materials has sparked a new interest and recent changes in building regulations regarding the use of renewables like wood as the main component in load-bearing elements. Recent regulation changes focus on allowing taller timber structures which bides the question of how to adequately maintain an acceptable level of fire protection considering the characteristically flammable properties of wood-based products. LÄS MER

 2. 2. Massiva trähusens klimatpåverkan : En fallstudie om utsläpp av koldioxidekvivalenter från träkonstruktioner under byggskedet

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Emelie Johansson; Frida Welinder; [2021]
  Nyckelord :Livscykelanalys; Klimatpåverkan; Miljöpåverkan; Koldioxidekvivalenter; Klimatdeklaration;

  Sammanfattning : Från den 1 januari 2022 planeras ett krav på klimatdeklaration av nybyggnationer införas. Detta som ett steg i arbetet med att minska miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn i Sverige. LÄS MER

 3. 3. IKEA Land Use Footprint : Quantification of Carbon Emissions and Removals from Forest Lands, Plants and Wood Products

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Celia Cacho Salvador; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Accounting for carbon removals and reducing the carbon emissions related to the LULUCF sector has become a relevant target to limit the global temperature rise to 1.5ºC, in alignment with the Paris Agreement. LÄS MER

 4. 4. Industrial Requirements for Cross-Laminated Timber Manufacturing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Matilda Torneport; [2021]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT industry; Wood species; Adhesive; Strength class; Timber grades;

  Sammanfattning : Wood is a valuable sustainable material that meets the requirements for structural application. Cross-laminated timber (CLT) is a wood-based product that is mainly used in the building industry. Due to the rapid global market increase, a number of new CLT plants are emerging worldwide and thereby a need for standardisation is more than ever. LÄS MER

 5. 5. Biogent kol i träbaserade produkter från svensk skogsindustri och kolets inbindningstid : En analys av potentialen att öka inbindningstiden i det årliga tillskottet av produkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Rosendal; [2020]
  Nyckelord :wood-based products; biogenic carbon; carbon content; climate change; forest industry; sawn timber; pulp and paper industry; bioenergy; träbaserade produkter; biogent kol; kolinnehåll; klimatförändringar; skogsindustri; sågade trävaror; massa- och pappersindustrin; bioenergi;

  Sammanfattning : Nivåerna av växthusgaser i atmosfären har ökat drastiskt de senaste århundradet, till följd av mänsklig aktivitet. Det krävs en stor omställning för oss människor om klimatförändringarna ska motverkas och för att konsekvenserna för planeten inte ska bli allt för stora. LÄS MER