Mordet i salladsdisken : utveckling av en PCR-baserad laboration för gymnasiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

Författare: Niklas Hedqvist; [2008]

Nyckelord: Genetik; genteknik; laboration; PCR; pedagogik; RAPD;

Sammanfattning: Det har nyligen skett ett mord i salladsdisken i närbutiken. Så börjar inledningen till detta arbete. Syftet med studien var att ta fram en PCR-baserad genetiklaboration med RAPD-primer som är lärorik och intressant för gymnasielever i de naturvetenskapliga ämnena. RAPD är en metod där endast en primer används, till skillnad från de flesta andra PCR-metoder som använder två stycken primer. Laborationen har aldrig gjorts förut, vilket lett till att en stor del av arbetets tyngd ligger i att metodutveckla laborationen och sedan testa laborationen på en testgrupp. Testgruppen bestod av 9 gymnasieelever som läser naturkunskap B. Resultatet visade att 8 av de 9 elever som gjorde laborationen ansåg att laborationen bör ingå i naturkunskap B. Enkätundersökningen visar även att genetiklaborationen med RAPD primer höjde intresset för genetik och genteknik hos försökspersonerna. Slutsatsen är att laborationen lämpar sig mycket väl för att öka intresset för genetik och genteknik bland gymnasieelever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)