"Barn ska ha inflytande! Det är inte bara pedagogerna som ska styra och ställa" : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barns inflytande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Ringdahl Jessica; Schill Lisa; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur barnskötare och förskollärare förstår begreppet inflytande samt arbetar med barns möjligheter till inflytande i förskolan.  Inneha inflytande i frågor som rör en själv är en rättighet och kan vara avgörande för känslan av sammanhang samt en viktig del i vårt demokratiska arbete. Att plats ges för olika röster och erfarenheter berikar såväl verksamheter, individer och beslut (Baralt, 2020, s.4). För att fånga detta fenomen har vi använt en barndomssociologisk ansats. Studiens data har inhämtats genom kvalitativa samtalsintervjuer med sex förskollärare och fem barnskötare. Databearbetning och analys av empirin har genomförts tematiskt med inslag av hermeneutisk metod. Resultatet av studien visar att förskollärare och barnskötare beskriver begreppet inflytande samt arbetet kring fenomenet på ett likartat sätt. Professionerna lyfter pedagogens förhållningssätt som avgörande för huruvida barn får inflytande eller inte. De menar att pedagogen behöver vara lyhörd, närvarande och inneha en barnsyn där barn ses som kompetenta. Resultatet visar att barnen beskrivs ges indirekt och direkt inflytande genom olika metoder, samtal med barnen, observationer och arbete i mindre barngrupper där barns tankar och intressen tas till vara på. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)