När sagan möter krisen :  En turismvetenskaplig studie om Astrid Lindgrens Värld under pandemins grepp 

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Astrid Lindgrens Värld (ALV) är en väletablerad temapark beläget i Sverige och öppnade år 1981 upp portarna första gången för att sedan, år efter år erbjuda upplevelser till sin växande besökarskara. Miljöerna där sagorna hör hemma utvecklas och karaktärerna kan genom parken komma till liv och därmed bestå i besökarnas hjärtan. Det unika med parken är att få chansen att möta det som bara fantasin annars kan skapa i en värld frånkopplad från verkligheten.   År 2020 kommer att beskrivas som ett år av främmande krafter då pandemin COVID-19 spred sig som en löpeld i världen och mänskligheten stod inför en oväntad utmaning. Restriktioner och rekommendationer om avstånd till andra samt användning av munskydd förändrade premisserna för turistiska attraktioner såsom ALV. Ovissheten och den föränderliga natur som pandemin besatt bäddade för förändringar i upplevelserummet och ALV fick redan innan öppning anpassas för en smittsäker upplevelse. Med avstamp i teoribildning beskriver vi begreppet upplevelserum och dess tillhörande aspekter, vilket sedan ligger som grund för studiens teman; upplevelserummets byggstenar samt sociala interaktioner i upplevelserummet. På så vis besvarar vi om och hur upplevelserummet har förändrats till följd av COVID-19 samt hur viktiga aspekters begränsning, såsom sociala interaktioner, förändrar arbetet med att bibehålla en eftersträvad upplevelse. Genom kvalitativa intervjuer med anställda i parken delgavs vi åsikter och tankar som vi för studien betraktar som sanning. Med de metodologiska valen insamlades empiri som analyserades och visade på förändringar som skett i upplevelserummet. Den fysiska utformningen där främst köer blev den största konsekvensen låg till grund för stark frustration hos besökare. En annan viktig aspekt som förändrades var de sociala interaktionerna som tack vare ALV kunde vägas upp med förståelse för icke-verbal kommunikation och interaktioner på avstånd. Trots det hårda arbetet blev inte upplevelsen som den är menad att vara och parken fick lida för en kraft större än vad de själva besitter. Trots svårigheter har ALV lärt sig mycket och ser nästkommande sommar i positiv anda och litar på att de erfarenheter som pandemin medfört kommer väl tillhands för framtiden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)