Utmaningar och möjligheter med implementering av cirkulär supply chain inom modebranschen. En fallstudie av två svenska modeföretag.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att göra en fallstudie av två modeföretag och deras arbete med cirkularitet inom supply chain. Vidare undersöker studien möjligheter och utmaningar med implementering av cirkulära strategier. Studien är deskriptiv och bygger på kvalitativ metod med datainsamling i form av litteratur och intervjuer av tre företag inom modebranschen. Företagen som intervjuats och varit grund för studien är Nudie Jeans AB, Lindex AB och Resourced AB, där Resourced bidrar till en djupare analys och för att tillföra en mer nyanserad bild. Detta då eventuell bias skulle kunna uppstå med tanke på att respondenterna representerar varsina varumärken inom modebranschen. Detta har granskats genom flera olika utgångspunkter som är befästa inom forskning på cirkulär ekonomi samt SWOT och PESTLE för att analysera Nudie Jeans och Lindex utmaningar och möjligheter för cirkulära supply chains. Studien har påvisat att trots att Nudie Jeans och Lindex har två olika ansatser till cirkulära supply chains så kan det konstateras att de brottas med en liknande problematik, både gällande teknologi och transparens. En utmaning som studien visat är att det råder en samstämmighet om bristen på vad cirkulär supply chain innefattar och hur begreppen tolkas av olika aktörer. En annan problematik som framkommit genom arbetet är att ett stort ansvar ligger på slutkonsument och hur de tillverkande företagen kan påverka konsumenten för att återta material till sin supply chain för att verka för cirkularitet. SWOT analysen visade på likartade externa möjligheter och hot medan styrkor och svagheter skiljer sig åt mellan företagen baserat på deras grundläggande strategier och affärsmodeller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)