Sökning: "Elin Fryckberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Fryckberg.

  1. 1. Utmaningar och möjligheter med implementering av cirkulär supply chain inom modebranschen. En fallstudie av två svenska modeföretag.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jenny Hansen; Elin Fryckberg; [2023-09-01]
    Nyckelord :Cirkulär supply chain; Cirkulär strategi; Cirkulära loopar; Cirkulära modeller; SWOT; Hållbar modebransch;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att göra en fallstudie av två modeföretag och deras arbete med cirkularitet inom supply chain. Vidare undersöker studien möjligheter och utmaningar med implementering av cirkulära strategier. LÄS MER