Det våras för VAS. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument vid postoperativ smärta

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Smärta efter operationer är och har varit ett problem under lång tid då smärta är komplext med många nyanser. Mer fokus behöver läggas på patientens subjektiva smärtupplevelse. Anestesisjuksköterskan har en del av ansvaret i att identifiera behov och förebygga risker perioperativt samt att utbilda, ge råd och stötta kollegor både inom och utom verksamheten. Idag finns det effektiva metoder för att lindra smärta postoperativt men problemet med smärta hos patienten kvarstår. En bidragande orsak till detta är att sjuksköterskor har svårt att bedöma patientens smärta postoperativt. Standardiserade smärtskattningsinstrument är ett verktyg sjuksköterskor har till hjälp för att bedöma patientens smärta och är en viktig del för att förstå patientens smärtupplevelse. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument postoperativt. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Tolv sjuksköterskor från tre kirurgavdelningar på ett sjukhus i Västsverige deltog. Deltagarna bestod av fyra män och åtta kvinnor i åldrarna 25 till 54. Semistrukturerade intervjuer utfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Efter sammanställning framkom tre kategorier och flera subkategorier. Kategorierna är erfarenheter kopplade till påverkan av organisatoriska faktorer, faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning och involvering av patientens perspektiv. Slutsats: Sjuksköterskans erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument postoperativt är en komplex process där flera olika delar behöver samverka för att ge ett bra resultat. Ytterligare steg mot att jobba personcentrerat behöver tas i den postoperativa vården. Vidare forskning skulle behövas för att förstå skillnaden mellan teori och praktik samt hur denna skillnad ska minska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)