Sökning: "Klintenberg Linda"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klintenberg Linda.

  1. 1. Det våras för VAS. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument vid postoperativ smärta

    Magister-uppsats,

    Författare :Lander Jonathan; Klintenberg Linda; [2023-07-03]
    Nyckelord :Sjuksköterska; anestesisjuksköterska; smärta; postoperativ smärta; smärtskattningsinstrument; personcentrerad vård; omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Smärta efter operationer är och har varit ett problem under lång tid då smärta är komplext med många nyanser. Mer fokus behöver läggas på patientens subjektiva smärtupplevelse. LÄS MER