Företagstransaktioners påverkan på operativ lönsamhet: Hur fusioner och förvärv påverkar förvärvarens EBITDA-marginal

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Att genomgå en företagstransaktion har blivit en populär strategi för att försäkra tillväxt och generera mervärde i företag. Tidigare studier har visat motstridigheter i om en företagstransaktion genererar de mervärde som eftersträvas, där utfall i flera studier resulterat i värdeförstörande. De främsta motiven för förvärv är för att uppnå synergieffekter och framför allt operativa synergieffekter som skapar lönsamhet i den operativa verksamheten. Forskningen belyser komplexiteten i att mäta och fånga synergieffekter genom företagstransaktioner, vilket kan vara relevant för de företag som vill genomgå ett förvärv. I uppsatsen behandlas tre olika teorier som beskriver motiven bakom en företagstransaktion, där den främsta och värdeskapande teorin representeras av synergiteori. Studien tar även upp icke synergiska motiv som representeras av agentteori och hybristeori där agerande i egenintresse eller övermod ligger till grund för en företagstransaktion. Studien bygger på en kvantitativ metod där data som ligger till grund för studien har hämtats från Capital IQ. Urvalet består av noterade bolag som har sitt huvudkontor på den västeuropeiska marknaden och genomfört ett förvärv 2012. Analys görs för perioden två år innan genomfört förvärv och fem år efter. Utförandet består av univariata tester samt en multivariat regressionsanalys, där EBITDA-marginalen representerar den beroende variabeln. Studien fann att EBITDA-marginalen för det företag som genomfört ett förvärv är positiv för perioden efter förvärvet, vilket tyder på att företag som har genomfört förvärv generellt sett bidrar till en högre operativ lönsamhet jämfört med de som inte förvärvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)