Sökning: "Johanna Ahnlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Ahnlund.

  1. 1. Företagstransaktioners påverkan på operativ lönsamhet: Hur fusioner och förvärv påverkar förvärvarens EBITDA-marginal

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johanna Ahnlund; Mathilda Sjöström; [2023-08-18]
    Nyckelord :fusioner och förvärv; motiv; synergieffekter; agentteori; hybris teori; kvantitativ forskning; EBITDA-marginal; regressionsanalys; västeuropa;

    Sammanfattning : Att genomgå en företagstransaktion har blivit en populär strategi för att försäkra tillväxt och generera mervärde i företag. Tidigare studier har visat motstridigheter i om en företagstransaktion genererar de mervärde som eftersträvas, där utfall i flera studier resulterat i värdeförstörande. LÄS MER