Analys av frekvensstudien som förbättringsverktyg

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Institutionen för matematik och fysik; Mälardalens högskola/Institutionen för matematik och fysik

Sammanfattning:

Vi fick i uppdrag av Aros Industrikonsult AB att ta fram ett presentationsmaterial för en av deras

tjänster, frekvensstudien. Frekvensstudien är ett effektivitetsförbättringsverktyg som kan användas

för att utvärdera hur effektivt tiden utnyttjas i en viss verksamhet. För att skapa underlag till en

analys av frekvensstudien som verktyg genomförde vi två frekvensstudier. Frekvensstudien är ett

statistiskt datainsamling- och sammanställningsverktyg. Studiens planeras genom att

avläsningsbaser utses och aktiviteter kodas. Under studien genomförs avläsningar med ett givet

tidsintervall, exempelvis en gång per minut. Vid varje avläsning registreras vad som händer vid ett

visst tillfälle på en slumpvis utvald avläsningsbas (t.ex. operatör eller maskin). Detta skapar ett

statistiskt underlag som kan sammanställas på en mängd olika sätt vilket möjliggör analys av den

del i verksamheten som önskas.

Detta kompendium innehåller dessa två studier med tillhörande rapporter, en sammansällande

rapport som utvärderar frekvensstudien samt det slutliga presentationsmaterialet. Rapporten visar

att frekvensstudien är ett mycket flexibelt och användbart verktyg för att göra en nulägesanalys av

verksamheten. Den kan användas inom många olika verksamheter och ger en tydlig bild över var

styrkorna och svagheterna finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)