Straffverkställighet : En analys utifrån det kriminalpolitiska målet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Den nya straffverkställighetslagstiftningen, med avseende på det behov som lagstiftaren identifierat av en ökad individualisering, i syfte att uppnå en individualpreventiv effekt och en lyckad resocialisering, innehåller vissa grundläggande förutsättningar, som alla kan påverka frågorna om individualisering och proportionalitet. Dessa grundläggande förutsättningar innehåller olika typer av motsättningar, som var och en kan påverka såväl tillämpning och mål. Uppsatsens syfte är att identifiera och beskriva dessa motsättningar i förhållande till proportionalitet och individualitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)