Individanpassade tekniska mobilitetshjälpmedel för personer med neuromuskulära sjukdomar

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

Sammanfattning: Några vanligt förekommande symtom vid neuromuskulära sjukdomar är muskelsvaghet, skakningar och balanssvårigheter. Dessa symptom medför ett behov av mobilitetshjälpmedel, till exempel elektriska rullstolar. Olika neuromuskulära sjukdomar innebär oftast olika symptom, vilket i sin tur ofta medför olika behov. Att individanpassa elektriska rullstolar till personer med olika typer av neuromuskulära sjukdomar och behov är därför ett viktigt mål för att hjälpa till att förenkla vardagen för dem som lider av en neuromuskulär sjukdom. För att den ovan nämnda individanpassningen till olika neuromuskulära sjukdomar ska kunna ske behövs kunskap om området och en kartläggning över vilka behov som finns för respektive sjukdom samt hur man kan bistå behoven. Detta examensarbete undersöker vilka behov som finns och vilka symtom tolv olika neuromuskulära sjukdomar ger upphov till, samt hur en individanpassning av elektriska rullstolar skulle kunna utformas. För att möjliggöra den ovan nämnda individanpassningen studeras funktionalitet och lämplighet hos fyra olika sensorer. Utifrån dessa fyra sensorer i kombination med bakgrundsinformation gällande respektive neuromuskulär sjukdom sker en utvärdering av lämpligheten hos en sensor för styrning av det tekniska mobilitetshjälpmedlet av en individ som drabbats av någon av de i examensarbetet studerade neuromuskulära sjukdomarna. Detta medför en påbörjad individanpassning av det tekniska mobilitetshjälpmedlet. Innan en medicinteknisk produkt kan komma ut på marknaden måste det tillverkande företaget genomgå vissa steg. Efterforskning kring patientbehov och tekniska alternativ på marknaden är en viktig aspekt inför en introduktion på marknaden. Att den medicintekniska produkten har en CE-märkning och är certifierad med relevanta standarder är viktiga kriterier för att produkten ska kunna handlas med fritt på den nationella marknaden. Inför en introduktion på marknaden är det således viktigt för företag och ingenjörer att ha kunskap om dessa områden. Detta examensarbete beskriver de steg som är nödvändiga innan en medicinteknisk produkt kan komma ut på den nationella marknaden och presenterar resultaten i form av bland annat flödesscheman som beskriver riskklassificering av en medicinteknisk produkt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)