Sökning: "standardisering"

Visar resultat 1 - 5 av 648 uppsatser innehållade ordet standardisering.

 1. 1. Bör Skolverket standardisera urvalsprocessen av SVA-elever? : En kvantitativ och kvalitativ studie om lärares åsikter kring urvalsprocessen av elever i behov av svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ana Huaytia Fernandez; Christina Edlinger; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; urvalsprocessen av svenska som andraspråkselever; standardisering av urvalsprocess; lärarperspektiv; bedömningsverktyg;

  Sammanfattning : Att undersöka om en standardisering av urvalsprocessen för elever i behov av svenska som andraspråksundervisning (SVA-undervisning) är önskvärd hos SVA-lärare i förskoleklass till årskurs tre och dess fördelar och nackdelar. Metoden som har använts är en kvantitativ och kvalitativ webbenkätundersökning med sammanlagt 32 deltagande SVA-lärare. LÄS MER

 2. 2. Standardisering av anbudsprocessen för husbyggnadsprojekt : i syfte att minimera slöserier i kalkylskedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Joar Sundberg; [2022]
  Nyckelord :anbud; Lean; standardisering byggbranschen.;

  Sammanfattning : Ett företag som inte klarar av att ta fram konkurrenskraftiga anbud på ett effektivt sätt är ettföretag som går miste om intäkter och har ett ineffektivt nyttjande av sina resurser i form av lågsysselsättningsgrad av sina yrkesarbetare. Att ta fram anbud för ett projekt är för ett företag eninvestering. LÄS MER

 3. 3. Optimering av ombyggnationsprocessen : Med fokus på Standardisering och Eliminering av slöserier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jaber Mikari; [2022]
  Nyckelord :Renovation and Remodeling; Lean; Lean construction; Standardization; Byggproduktion; Standardisering; ROT-projekt;

  Sammanfattning : ROT-projekt allmänt är ganska återkommande i Sverige och utomlands. Till exempel spenderas drygt 38% av alla investeringar inom bostadsmarknaden på antingen renovering eller ombyggnation. LÄS MER

 4. 4. BBIC - Socialsekreterarens hjälpande eller stjälpande hand? : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av BBIC (Barns behov i centrum) beträffande barns delaktighet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet

  Författare :Elin Henriksson; Kajsa Johansson; [2022]
  Nyckelord :BBIC; Participation; Investigation; Social Work; BBIC; Delaktighet; Barnutredningar; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares erfarenheter av BBIC (Barns behov i centrum) beträffande barns delaktighet i utredningsprocessen. Den insamlade datan har analyserats med begreppen standardisering och professionell diskretion, vilka är hämtade ur professionsteori. LÄS MER

 5. 5. Spelansvarsverktygens effekt : En kvalitativ kartläggning av faktorer som påverkar spelansvarsverktygens effekt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Leonard Broström; Kasper Thorslund; [2022]
  Nyckelord :behavior tracking tools; high-risk gamblers; gambling problem; limit setting; self-exclusion; self-test; högriskspelare; omsorgsplikt; självuteslutning; självtest; spelansvarsverktyg; spelgränser; spel på internet;

  Sammanfattning : With the advent of the internet, the opportunity to gamble for money is no longer limited by opening hours or that gambling is only available in specific places, which has meant that more and more people have developed an unhealthy relationship with gambling. Having an unhealthy relationship with gambling can have several negative consequences. LÄS MER