RÄTTEN ATT FÅ VARA BARN - En studie av barngruppsverksamheters arbete med barn som växer upp med missbruk, psykisk ohälsa eller våld.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Högberg Ekholm, A & Olsson, M. Rätten att få vara barn. En studie av barngruppsverksamheters arbete med barn som växer upp med missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Examensarbete i socialt arbete 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för socialt arbete, 2007. Vi har studerat och beskrivit tre olika verksamheter som arbetar med barn som växer upp i en hemmiljö vilken präglas av missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Syftet med vår studie är att undersöka socialarbetarnas beskrivningar av hur de bemöter dessa barn och den problematik de lever med och vilka faktorer som, enligt de yrkesverksamma, gör att vissa barn klarar svåra uppväxtförhållanden bättre än andra. Studien grundar sig på informanternas personliga uppfattningar av den verksamhet de arbetar inom. Vi har sedan kopplat studiens resultat till tre olika teorier för att se om man kan se ett samband mellan teori och praktik. Vi fann i vårt resultat att alla informanter berättar om att deras roll i verksamheten är att motivera och stödja barnen i deras utveckling och att de aldrig kan påtvinga barnen en förändring utan att den måste komma inifrån dem själva. Under intervjuerna har alla framhävt vikten av att stärka och lyfta fram olika skyddsfaktorer hos barnen. Alla har särskilt betonat betydelsen av det sociala nätverket för barnen, att de har minst en vuxen person i sin närhet att vända sig till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)