Sökning: "tyst läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden tyst läsning.

 1. 1. När ni är klara kan ni ta upp bänkboken : Bänkboken ur elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Skåre; Marie Tall; [2020]
  Nyckelord :Free reading; reading motivation; silent reading; independent reading; reading environment; Bänkbok; läslust; tyst läsning; fritt bokval; läsmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur elever i årskurs 3 använder bänkboken, vilken plats den har i undervisningen och hur klassrumsmiljön upplevs vid läsningen. Resultatet som framkom bygger på kvalitativa intervjuer med 10 elever från två olika klasser. LÄS MER

 2. 2. TYST LÄSNING – UTVECKLANDE ELLER TIDSFÖRDRIV? : En studie om den tysta läsningens funktion i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Pärlståhl; Theresa De Bernardo; [2020]
  Nyckelord :Tyst läsning; grundskola; lärtillfälle; läsutveckling;

  Sammanfattning : Tyst läsning tar en relativt stor del av undervisningstiden i de lägre årskurserna. Därför är syftet med denna studie att undersöka lärarnas attityder till och tankar kring sitt arbete med tyst läsning samt att undersöka hur eleverna upplever och nyttjar denna tid. LÄS MER

 3. 3. Lästräningsmetoders inverkan på ordavkodning och läshastighet i helklass. : En studie i årskurs fyra.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Ivarsson Friman; Hanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :Helklass; Intensivträning; Intervention; Läshastighet; Läslistor; Läsning; Årskurs fyra; Ordavkodning; RTI; Tyst läsning; Upprepad läsning;

  Sammanfattning : Skolans fokus på läsinlärning behöver inte avta när eleverna slutar lågstadiet. Elever på mellanstadiet kan vara i behov av fortsatt lästräning då kraven på läsning ökar och en god läsförmåga behövs för att läsa för att lära. LÄS MER

 4. 4. Tyst läsning som nytta eller nöje, och för vem egentligen? : En kvalitativ studie av lärares uppfattningar om den individuella läsningens relevans i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Kjellberg; Emma Eklund; [2019]
  Nyckelord :didaktik; enskild läsning; funktion; individuell läsning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att fördjupa kunskaperna i den individuella läsningens funktion i årskurs 1–3 samt de möjligheter och svårigheter momentet kan föra med sig. Empirin tar sin utgångspunkt i kvalitativa intervjuer med verksamma lågstadielärare, för att studera deras åsikter och tankar kring enskild läsning. LÄS MER

 5. 5. Högläsning i gymnasiet : Ett potentiellt didaktiskt verktyg i svenskämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Källstad; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; gymnasiet; didaktik; läsförståelse; svenska 1;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida högläsning påverkar elevers läsförståelse i kursen svenska 1 på gymnasiet samt hur gymnasieelever ser på högläsning som ett arbetssätt i svenskämnet. 38 elever som studerar på ett teoretiskt program deltog i undersökningen. LÄS MER