Kritiska faktorer vid implementation av affärssystem i livsmedelsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

Sammanfattning:

Vilka är framgångsfaktorerna vid implementering av affärssystem i företag inom livsmedelsbranschen? Datainsamlingen till undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer. Författarnas slutsatser från den här undersökningen är att framgångsfaktorerna vid implementeringen av affärssystem i livsmedelsbranschen är: Att företagsledningen visar engagemang, det finns tydliga strategiska mål, bra implementationsteam samt projektledare, företaget har en kultur som är öppen för förändring, valet av system passar företagets struktur, att systemet testas så korrekt data förs in, att användarna utbildas, att det finns någon person som är ansvarig för change management och kommunikation inom projektet och organisationen. I undersökningen framkom även betydelsen att det finns spårbarhet i affärssystemet som ett livsmedelsföretag väljer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)