“VI PALLAR INTE LÄNGRE MED ATT SES SOM ANSVARIGA FÖR ALLT SOM NI KVINNOR MÅR LITE DÅLIGT AV” En studie av kampanjen Mansplainingakuten

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Klara Käll; [2017-10-09]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractExamensarbete: 15 hpProgram/kurs: MK1500 Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: VT 2017Handledare: Malin SveningssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 35Antal ord: 12 412Nyckelord:unionen, mansplainingakuten, genus, datormedierat språk, kvantitativinnehållsanalys, kvalitativ innehållsanalys, ECA-modellenSyfte: Att undersöka den diskussion som fördes i sociala medier i samband med Unionenskampanj Mansplainingakuten.Teori: Uppsatsen utgick från genusperspektivet samt språk och kön. Inom språk och könanvändes dominanshypotesen och tidigare forskning gällande samtalsstil på nätet.Metod: Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys.Material: Samtliga inlägg, kommentarer och svar i Facebookgruppen Mansplaining-akutenundersöktes.Resultat: I diskussionen var det drygt dubbelt så många män som postade i relation till kvinnoroch Unionen stod för endast 1 procent av det totala. Däremot var typ av deltagande relativt jämt mellan könen (undantag Unionen) och det vanligaste sättet var att återkoppla till andra användares inlägg, kommentarer och svar. Samtalsstilen mellan kvinnorna och männen stod i skarp kontrast till varandra. Postningarna gjorda av kvinnor innehöll generellt fler förslag och vädjanden medan männen postade fler starkapåståenden och personangrepp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)