När tiden inte räcker till : En studie om hur lärare hanterar tiden i sitt yrke

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Frida Högman; [2021]

Nyckelord: Tid; Stress; Tillräcklighet; Profession;

Sammanfattning: Denna studie har haft som utgångspunkt att undersöka hur lärare ser på tiden i förhållande till läraryrket. Samt hur dessa upplever hur mycket tid de har att disponera i förhållande till sina arbetsuppgifter. I den tidigare forskningen lyfter jag upp hur lärarprofessionen har förändrats över tid, och hur lärare upplever sin arbetssituation samt den stress som finns inom lärarkåren. Med detta som grund har jag med hjälp av semistrukturerade intervjuer genomfört intervjuer med 6 lärare kring hur dessa ser på sin arbetssituation. Lärarna har berättat om detta utifrån en intervjuguide som jag utgått ifrån. Detta för att ge intervjun givna ramar för vad samtalet i stora drag skulle kretsa kring. Efter intervjuerna genomförts användes en fenomenografisk analysmodell. I resultatet framkommer att lärare upplever sin arbetssituation på olika sätt. Några lärare som intervjuas upplever en känsla av att tiden inte räcker till, och att det kan uppstå en känsla av otillräcklighet hos lärarna, medan andra upplevde en känsla av tillräcklighet. En av orsakerna till känslan av otillräcklighet som lyfts upp i studien är otydligheten i vad som ingår i lärarprofessionen, och vad som förväntas av läraren i hens yrkesroll. Bland de lärare som känner en tillräcklighet framkom att de hade strategier som fungerade gynnsamt för att hantera tidspressen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)