Arbetsmotivation : En fallstudie av ICA Hacksta Lagret, Västerås

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Datum: 2011-01-21

Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 ECTS

Institution: Akademin för hållbar samhälls‐ och teknikutveckling, HST,

Mälardalens Högskola

Författare: Frida Gunstad och Anna Lindgren

Titel: Arbetsmotivation – En studie av ICA Hacksta lagret, Västerås

Handledare: Magnus Linderstöm, lektor i ekonomi vid Mälardalens Högskola

Nyckelord: arbetsmotivation, företagskultur, ledarskap, arbetstillfredsställelse, arbetsmiljö

Frågeställning: Vilka organisatoriska förhållanden är utmärkande för arbetsmiljön och arbetsmotivationen för lagerpersonalen på ICA Hacksta?

Vilka organisationsförändringar kan genomföras för att påverka de anställdas motivation och arbetsförhållanden?

Syfte: Syftet är att utföra en fallstudie på ICA Hacksta lagret i Västerås där granskning av organisationsfaktorn arbetsmotivation görs för att undersöka hur anställda upplever arbetsmiljön. Syftet är även att komma fram till förbättringsförslag för att öka arbetsmotivationen på arbetsplatsen.

Metod: Vi har utfört en fallstudie där både kvalitativa och kvantitativa undersökningar ingått.  Studien baserades på primärdata i form av intervjuer och enkätundersökning samt sekundärdata i form av böcker och artiklar inom ämnena arbetsmotivation, företagskultur, ledarskap och personalkoncept. Kvalitativa personliga semistrukturerade intervjuer har genomförts samt en kvantitativ enkätundersökning. Enkätundersökningen hade 80 respondenter samt åtta semistrukturerade personliga intervjuer.  Resultatet analyserades sedan genom teorier inom valda ämnesområden.

Slutsats: Enkätundersökningen visade att anställda idag inte är missnöjda i den utsträckningen vi tidigare uppfattat. Dock framkom det av de personliga intervjuerna att det finns flera förbättringsmöjligheter som ytterligare kan öka motivationen.  Ett urval av föreslagna förbättringsåtgärder för att öka motivation, trivsel och företagskultur är; gemensamma gruppaktiviteter utanför arbetsplatsen på en hierarkineutral nivå, förbättrad feedback till anställda när de kommit med förslag och att informera anställda om avancemangsmöjligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)