Reglering och genomförande av miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: EU-kommissionen har utnämnt 2013 till ”Luftens år” för att uppmärksamma vikten av ren luft. Uppsatsen ämnar att redogöra för hur miljökvalitetsnormerna för utomhusluften regleras och genomförs. Den ämnar också redogöra för möjligheter och problem vid genomförandet av miljökvalitetsnormerna. En undersökning som gjordes hösten 2012 visar att EU-medborgarna vill att fler och kraftfullare åtgärder vidtas för att försöka komma tillrätta med de problem som finns. Det redogörs för den EU-rättsliga regleringen på området och också hur miljökvalitetsnormerna ska genomföras genom bland annat luftkvalitetsplaner och korta handlingsplaner. Det finns krav på medlemsstaterna att genomföra EU:s direktiv, dels genom krav från funktionsfördraget och dels genom EU-domstolens tolkningar på området. I EU-rätten finns många olika begrepp för den svenska rättens samlade begrepp miljökvalitetsnormer. Detta delas sedan upp i gränsvärden och målsättningsnormer som har olika rättsverkan då det inte finns någon rätt att förorena upp till eller över ett gränsvärde. Miljökvalitetsnormerna får genomslag på många olika områden. När det gäller utomhusluften är det främst genom MB som myndigheterna kan påverka men också PBL innehåller viktig reglering på området. Det finns andra lagar som reglerar miljökvalitetsnormerna men de kommer inte att närmare beröras i denna uppsats. Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormerna följs när de prövar tillstånd, tillåtlighet, godkännanden, dispenser, vid anmälningsärenden, när de utövar tillsyn eller meddelar föreskrifter. Detta görs bland annat genom ett beaktande av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB. Miljökvalitetsnormerna har inga handlingsregler kopplade till sig utan de behöver översättas till regler för individer. Då det är kollektivet som förorenar, som till exempel vid biltrafiken, har myndigheterna att använda sig av åtgärdsprogram för att komma tillrätta med problemen. Åtgärdsprogram ska tas fram om en miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas eller överskrids. Det är regeringen eller den eller de myndigheter eller kommuner som regeringen bestämmer som ska upprätta ett förslag till åtgärdsprogram om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. Vidare redogörs det för vilka åtgärder som har tagits med i åtgärdsprogram. Sverige fälldes 2011 i EU-domstolen för att ha överskridit miljökvalitetsnormen för PM10 under åren 2005-2007. Regeringen tog 2004 fram ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med luftföroreningsproblemen. I uppsatsen redogörs för processen med att ta fram det här programmet och för de problem som kan uppkomma vid genomförandet av miljökvalitetsnormerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)