Vara delaktig i mitt syskons liv och död : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund Vårdnadshavarens delaktighet i deras barns vård är idag en självklarhet, både för barnsjuksköterskan och samhället men även för familjen själva. Inte minst i samband med pediatrisk palliativ vård, delaktighet i vården har påvisats bidra till en positiv bearbetning av den svåra sorgen som ett barns död innebär. I begreppet familj inkluderas även syskon och andra närstående, men de är inte lika självklara att vara delaktiga i den pediatriska palliativa vården. Familjefokuserad omvårdnad syftar till att inkludera alla familjemedlemmar med beaktande till deras egna önskemål, eftersom familjen är en enhet som ständigt påverkar varandra. Syskon som har en bror eller syster som dör under barndomen har en ökad dödlighet, detta bör barnsjuksköterskan ta till beaktning under och efter den pediatriska palliativa vården. Syfte Att beskriva syskons upplevelser av pediatrisk palliativ vård i samband med en brors eller systers död. Metod En litteraturstudie baserad på 16 stycken kvalitativa studier av hög och medelhög kvalitet. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats tillämpades som dataanalys. Resultat I resultatet framkom huvudkategorierna behovet av information, behovet av delaktighet, behovet av stöd och livet efter döden med subkategorier, utifrån dessa framkom den övergripande kategorin vara delaktig i mitt syskons liv och död. Slutsats Syskon är unika individer med behov av att vara delaktiga i den pediatriska palliativa vården och vid en brors eller systers död. Genom att tillämpa familjefokuserad omvårdnad kan hälso- och sjukvården möjliggöra en inkluderande miljö för syskonen och bidra till en bättre förberedelse och bearbetning av sorgen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)