Möjligheter och hinder för att bedriva en god palliativ vård : Vårdpersonalens upplevelser

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund och problemformulering: Palliativ vård är en av de mest prioriterade vårdformer som svensk hälso- och sjukvård förväntas att bedriva. Den vilar på en speciell vårdfilosofi som bör ligga till grund för planering och genomförande av vården i livets slutskede. Denna filosofi genomsyras bland annat av WHO:s definition vilket innebär en aktiv helhetsvård i ett skede då patienten inte svarar på en botande behandling. Studier har visat brist på kontinuitet och skillnader i kvalitet och tillgänglighet för den enskilda patienten i livets slut. Mot denna bakgrund har ett vårdprogram i palliativ vård arbetats fram som ska ligga till grund för palliativ vård i Södra Älvsborg. Denna uppsats gjordes i ett tidigt skede av implementering av det aktuella vårdprogrammet.Syfte: Studien syftar till att beskriva personalens upplevelser av palliativ vård på avdelningar där det huvudsakligen bedrivs kurativ vård i ett tidigt skede av implementering av vårdprogram i palliativ vård vid livets slut. Vidare syftar studien till att beskriva personalens definition av palliativ vård.Metod: Sju öppna intervjuer gjordes med sjuksköterskor och undersköterskor verksamma vid olika sjukhusavdelningar vid Södra Älvsborgssjukhus. Materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys.Resultat och diskussion: Studiens resultat visar på möjligeter samt hinder i vården av palliativa patienter. Personalens upplevelser av hinder har sin grund i bland annat konflikter, bristande kontinuitet samt okunskap om den palliativa vårdens innehåll. Möjligheter definieras som individuell anpassad vård samt ett vårdande vårdkultur. Diagnosen spelar en avgörande roll för att få tillgång till en helhetsvård som den palliativa vårdens filosofi förespråkar. Alla informanter är överens om definitionen palliativ vård, men det föreligger skillnader i vilket innebörd personal respektive organisation tillskriver denna vårdform. Vårdande vårdkultur samt synen på döendet är viktiga faktorer som påverkar genomförandet samt utformningen av den palliativa vården. Handledningens betydelse diskuteras och belyses i diskussionen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)