Filöverföring i modern tid : En jämförelse av SMTP, SFTP och HTTP

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

Sammanfattning: Överföring eller mottagande av datorfiler är en syssla som de flesta av oss ägnar ossåt regelbundet i ett eller annat sammanhang, oavsett om det sker privat eller om detär arbetsrelaterat. File Transfer Protocol (FTP) är ett protokoll för just detta ändamålsom lanserades under tiden då persondatorer hade blivit allt vanligare i hemmetoch på arbetsplatsen. Sedan dess har flera andra protokoll introducerats och i dagslägetfinns det flertalet valmöjligheter tillgängliga, alla med sina unika såväl som gemensammaegenskaper. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) kompletterad medMIME-standarden är ett populärt alternativ till de renodlade filöverföringsprotokollenpå grund av användarnas bekantskap och tidigare erfarenheter med e-posttjänster.Att skicka och ta emot filer via e-post innebär dock vissa begränsningar samt att vissasäkerhetsaspekter måste tas i beaktande, i synnerhet för företagsanvändare som dagin och dag ut måste hantera känslig data. I denna uppsats har tre olika filöverföringsprotokoll(SFTP, SMTP och HTTP) utvärderats ur ett användarvänlighetsperspektivsåväl som ett säkerhetsperspektiv. Resultatet indikerar att HTTP(S) tillsammans meduttökningen WebDAV kan anses vara ett lämpligt alternativ för organisationer somsamtidigt är enkelt att använda. De övriga protokollen, SMTP och SFTP, har ocksåsina användningsområden där SFTP verkar vara mer tilltalande för avanceradeanvändare och där SMTP förblir ett gångbart alternativ för privat bruk av mindreavancerade användare under vissa förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)