En jämförelse mellan kampsportstester och Wingate test : En tvärsnittsstudie på elitaktiva inom Judo och Taekwon-Do

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

Sammanfattning: Syfte Syftet med den här studien var att undersöka om det fanns någon korrelation mellan de anaeroba testerna Wingate-test utförd på ergometercykel, Wingate-test utförd på armcykel och de grenspecifika anaeroba testerna Special Judo Fitness Test (SJFT) respektive Multiple Frequency Speed of Kick Test (FSKT) utförda av elitidrottare. Metod Antalet försökspersoner var 12 personer, varav 8 män och 4 kvinnor. 6 personer rekryterades från idrotten judo och 6 personer rekryterades från idrotten Taekwon-Do ITF. Urvalskriterierna var att försökspersonerna skulle befinna sig på elitnivå och vara 17-35 år. Elitnivå definierades som aktivt tävlande inom landslag under de senaste tre åren, eller tävlande på internationell nivå under senaste tre åren sett till tävlingsresultat, alternativt uppnå landslagets urvalskriterier under senaste tre åren. Ytterligare krav var att ha svart bälte inom sin idrott och tränat i minst 5 år. Utövarna från judo (n = 6) fick göra SJFT samt Wingate underkropp på ergometercykel och Wingate överkropp på armcykel. Utövarna från Taekwon-Do ITF (n = 6) fick göra FSKTmult samt Wingate underkropp på ergometercykel och Wingate överkropp på armcykel. Resultat Resultaten blev inte signifikanta då p-värdet > 0,05. Detta gjorde att nollhypotesen, om att det inte fanns något samband, inte kunde förkastas. Det gick dock att skönja en viss trend i resultaten med starka korrelationer mellan Wingate och FSKT. Detta gällde framförallt för FSKTtot och “average power” i underkropps-Wingate (R = 0,76; p = 0,077). Slutsats Trots ej signifikanta samband tycks en medelhög korrelation föreligga mellan genomsnittliga effektutvecklingen vid Wingate för underkroppen och FSKTtot. Resultaten antyder att träning av Wingate för underkroppen på ergometercykel skulle kunna utveckla FSKTtot för Taekwon-Do utövare. För att säkerställa detta samband behöver dock fler studier genomföras som undersöker detta och inkluderar fler försökspersoner (>12). Ett praktiskt råd till atleter och tränare är att prova inkludera underkropps-Wingate i träningsplaneringen, för att skapa variation i träningen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)