Internet och äldre - Äldres internetanvändande och viktiga faktorer för medverkan i utvecklingen av internettjänster

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Sverige är ett informationssamhälle där tjänster och funktioner digitaliseras med hjälp av ny teknik och internet. Trots att den digitala klyftan som uppstått av digitaliseringen har krympt, då fler äldre idag använder sig av internet, så är fortfarande den största gruppen som står utanför informationssamhället och digitaliseringen äldre. Med hjälp av modellen Diffusion of Innovation skapas förståelse för att all innovation kräver en antagandeprocess och att äldre per- soner kan kategoriseras i den sena antagandegruppen “Laggards”. Uppsatsen undersöker hur äldres internetanvändning ser ut och de bakomliggande faktorerna som är viktigt för att äldre personer använder nya internettjänster. Undersökningen utfördes genom att skapa en undersök- ningsmodell byggd på tidigare forskning kring ämnet där de huvudsakliga faktorerna för äldres internetanvändning sammanfattades. Dessa är följande: Förutsättning, Samhällsförändring och Inställning. Undersökningsmodellen användes sedan som grund när vi djupintervjuade sex äldre personer. Resultatet och slutsatsen för vår uppsats blev att äldre idag har en positiv in- ställning till internet och använder det främst för att det förenklar vardagen och uppfyller behov. De viktigaste faktorerna för att äldre ska följa med i utvecklingen av internettjänster är: stöd, behov, positivitet, intresse och lättillgänglighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)