Nordiska skyddsrumsnormer : Skillnaderna mellan Sverige, Finland och Norge med avseende på byggnormer för takplattan i skyddsrum

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Författare: Olle Merkel; Hannes Nyman; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Efter en period som präglats av nedrustning i Norden har nu den säkerhetspolitiska situationen försämrats med Rysslands invasion av Ukraina följt av Sveriges ansökan om medlemskap i NATO. Den här utvecklingen har lett till att flera länder i Norden återigen börjat tänka på sin försvarsstrategi. En viktig del av ett lands försvarsstrategi är det civila försvaret, vilket innebär att skydda landets civilbefolkning vid väpnat angrepp. Som en följd av detta har efterfrågan på skyddsrum ökat i Sverige, Finland och Norge. Syftet med detta examensarbete är att genomföra en komparativ studie av skyddsrumsnormer mellan Sverige, Finland och Norge. Vidare skapas ett Mathcad-dokument efter varje lands skyddsrumsnorm, där en takplatta i ett skyddsrum med varierande spännvidd studeras. Examensarbetet har begränsats till att endast omfatta mindre skyddsrum och inte befolkningsskyddsrum. Dessutom har skyddsrummets väggar och bottenplatta inte beaktats i detta examensarbete. Studiens resultat visar att Sveriges skyddsrumsnorm SR 15 är tydlig och omfattande, dock bör Sverige vara mer restriktiv med vilken information man väljer att publicera. Norges skyddsrumshandbok Tilfluktsrom 95 liknar Sveriges, däremot bör den granskas då den inte har uppdaterats sedan 1995. Finlands skyddsrumsföreskrifter behöver förtydligas då den till största delen är skriven i löpande text samt att den ej beaktar raslast från ovan- och näraliggande byggnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)