Att utbilda det tjugoförsta århundradets medborgare. En intervjustudie om digital kompetens och digitalisering inom samhällskunskapsämnet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Digitaliseringen har de senaste årtiondena medfört en stor förändring av samhället vilket gjort digital kompetens till en nödvändighet för medborgares möjligheter till deltagande och konkurrenskraft. För att bemöta denna utveckling ändrades 2018 gymnasieskolans läroplan och skrivelser infördes som stärkte skolans uppdrag att utveckla elevernas digitala kompentens. Ett av de ämnen som påverkades mest var samhällskunskapsämnet där nytt ämnesinnehåll skrevs in och frågor relaterade till digitalisering gavs större utrymme. De som ska verkställa den nya läroplanen och därigenom utbilda digitalt kompetenta medborgare är lärarna. I denna studie intervjuas sex lärare i samhällskunskap för att studera vilket syfte de ser med utbildning relaterat till digital kompetens och digitalisering. Syftet analyseras utifrån tre funktioner för utbildning och relateras även till tidigare forskning om vad digital kompetens innebär i dagens kunskapssamhälle. Resultatet av studien visar att det finns stora skillnader i det syfte lärare beskriver med utbildning relaterat till digital kompetens och digitalisering. Vissa beskriver det som en viktig del i samhällskunskapsämnet och en grund för medborgarskapet; andra visar ett mer avgränsat synsätt främst relaterat till hantering av digital teknologi. Därmed finns det även stora skillnader i hur deras syfte relaterar till tidigare forskning om digital kompetens – en kompetens som är avgörande för elevernas möjligheter att delta och utvecklas i kunskapssamhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)