Trendspaning

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Författare: Tanya SirÉn; Jessica Engelberg; [2014]

Nyckelord: Trendspaning;

Sammanfattning: Kläder har gått från att vara funktionella och praktiska till att vara mode - ett sätt att uttrycka sig och sin identitet på som individ. Mode är idag något socialt som tillför tillhörighet och status. Bakom modet finns det kreativitet, kunskap, mängder med undersökningar och analyserande av omvärlden för att kunna skapa ett mode. Det är något som vi som konsumenter inte ofta lägger en extra tanke på. Vi ville därför undersöka det som ligger bakom skapandet av mode – trendspaning. För att undersöka detta samlade vi in primärdata i form av en fokuserad intervju med en butikschef och även sekundärdata i form av litteratur inom ämnet. Vår teoretiska referensram berör teorier gällande en omvärldsanalys, PEST modellen och en teori som analyserar ett företags produktportfölj, Bostonmatrisen. Genom att dra paralleller mellan vår teoretiska referensram och vår empiri kunde man se hur trendspaning hör ihop med en omvärldsanalys. Vi upptäckte även att ett mål med trendspaning är att ha rätt produkter till sina konsumenter varav att man som företag borde använda sig utav en produktportföljsanalys för att komma fram till detta. I vår empiri undersökte vi vad en trend är och kom fram till att trender uppstår på grund av omvärldens händelser. Vi upptäckte att det finns så kallade trendbyråer. En trendbyrå är ett företag som trendspanar och håller koll på de kommande trenderna och säljer trendrapporter vidare till modeföretag. Trendrapporterna innehåller allt ifrån skrivna rapporter med trendinformation, färgkort, skisser, bilder, prover, marknadsföringsidéer m.m. Många modeföretag trendspanar dock själva och använder sig inte utav dessa tjänster utan gör allt själva för att skapa sina egna trender. Vi undersökte företagen N.Y och H & M och de gör sin trendspaning själva men på olika sätt. N.Y har en inköpsansvarig som står för trendspaningen och de lägger inte ner mycket resurser på det. H & M har däremot ett helt team som jobbar med trendspaning och lägger ner betydligt mer resurser på det. Vårt resultat visade att modeföretag trendspanar på olika sätt och olika nivåer. Det beror på att modeföretagen är olika stora och har olika mycket resurser att lägga på det. Slutsaten var att det finns ett gemensamt mål för modeföretag som använder sig utav trendspaning – att skapa mode som är attraktivt för kunden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)