Småskalig elproduktion med ORC-teknik på värmeverk i Bräkne-Hoby

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

Sammanfattning: Energikontor Sydost har startat demonstrationsprojekt inom småskalig kraftvärme. Ronneby Miljö och Teknik AB driver en demonstrationsanläggning för småskalig elproduktion med ORC-turbin på värmeverk i Bräkne-Hoby. I samband med installation av ORC-turbin gjordes även ombyggnation av fjärrvärmeledning till närliggande sågverk. Detta examensarbete är en teknisk- och lönsamhetsanalys för utvärdering av investeringen. Elverkningsgrad uppgick för denna fjärrvärmesäsong till 2,23 %, alfa-värde till 2,3 %, systemverkningsgrad för ORC-system till 99,54 %. Ledningsförluster minskade från 19,7 till 17,25 % efter ombyggnation. Det visades även att sänkning av fjärrvärmereturtemperatur ökar elproduktionen. Investeringskalkyl visade en icke lönsam investering om el säljs externt. Att producera och använda el internt inom anläggningen visade sig lönsamt även utan investeringsstöd. Ombyggnation av fjärrvärmeledning visades även vara lönsamt. Tekniken är vid anslutning till värmeverk förnybar, lokal och har hög tillgänglighet vid högbelastningstider.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)