Patienters upplevelse av självbestämmande då de vårdas palliativt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund Sjuksköterskor har som skyldighet att främja patienters självbestämmande. Det är viktigt att lyfta fram patienters syn på självbestämmande för att skapa medvetenhet hos sjuksköterskan. En ökad medvetenhet skapar möjlighet till god omvårdnad i och med en ökad förståelse för patientens önskemål. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av självbestämmande då de vårdas palliativt. Metoden är en litteraturstudie där 9 vetenskapliga artiklar analyserades och ligger till grund för resultatet. Som teoretisk utgångspunkt användes Travelbee’s omvårdnadsteori där fokus ligger på det mellanmänskliga mötet, där samspel mellan sjuksköterska och patient är av stor betydelse för en god omvårdnad. Resultatet Litteraturstudien resulterade i fyra teman: Livskvalitet, Patienters delaktighet i självbestämmandet, Kulturella skillnader och Önskemål om att bli individuellt vårdad. Konklusioner Det förekommer kulturella skillnader angående patienters syn på självbestämmande. Självbestämmande kan upplevas såväl positivt som negativt. Att vara självbestämmande är inte samma sak som att vilja vara delaktig i vården. Därför är det viktigt att sjuksköterskan ser varje patient som unik och respekterar dennes beslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)