Sökning: "Gabriella Ortega"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriella Ortega.

  1. 1. Kvinnors aspekter på chefskap inom restaurangbranschen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Jenny Andersson; Gabriella Ortega; [2011-03-02]
    Nyckelord :Restaurang; chefskap; könsåtskillnad; råd;

    Sammanfattning : Den privata restaurangbranschen är mansdominerad på chefsnivå trots att det arbetar fler kvinnor inom restaurang. Totalt sett är ca 80 % av cheferna män vilket gör att chefskap och ledarskap ses utifrån manligt tolkningsföreträde. LÄS MER