En analys av heterosexuella pars åldersskillnader

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Författare: Gustav Kallin Titel: En analys av heterosexuella pars åldersskillnader Masteruppsats SOCM02, 30 hp Handledare: Johanna Esseveld Sociologiska institutionen, vårterminen 2012 Syfte: Ändamålet med denna uppsats är att undersöka tesen om heterosexuella parrelationers åldersförhållanden rimligen kan tänkas problematiseras utifrån ett genusperspektiv. Detta är något som analyseras genom en granskning av hur strukturer rörande dessa åldersmönster eventuellt sammanfaller med, och är inbäddade i, liknande genusarrangemang. Genom ett antal olika teman avhandlas ålders- och genusvariabelns beröringspunkter. Uppsatsen börjar med att mer grundligt diskutera de tankar Bo Rothstein har gett uttryck för när han spekulerar om heterosexuella pars åldersskillnader, och deras eventuella koppling till samhällets bristande jämställdhet mellan könen. Trots brister i Rothsteins resonemang presenteras det bl a intressant könslig karakteristik i förbindelse till pars åldersmönster. Den länk som därmed understryks mellan ålders- och genusvariabelns överlappning undersöks därefter distinktare i uppsatsen genom framförallt: par- och kärleksmarknadens könsfärgade konstitution; de maktrelationer mellan könen som denna marknad tyder på; diskursiva utsagor som framhäver åldersskillnader mellan heterosexuella par som en indikator för hur det står till med samhällets genus-symmetri eller asymmetri. För att fördjupa frågan om åldersrelationernas eventuella samröre med genusarrangemang tas därefter ålderns betydelse som ett könsligt tecken upp, samt vilken vikt den följaktligen har i den sociala praktiken beträffande heterosexuella parförhållanden. Slutsatser: Uppsatsen kommer fram till att åldersmönster mellan män och kvinnor rimligen kan tolkas som inbäddade i, och då även sammanlänkade med, samhällets genusrelationer. Följaktligen anses heterosexuella pars åldersarrangemang kunna ifrågasättas ur ett genusperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)