Djurinterventioners påverkan på psykosociala symtom hos äldre med demenssjukdom. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: En ökad åldrande befolkning leder till att fler lever med demenssjukdom. Merparten av personer som lider av demenssjukdom står i risk för negativa effekter gällande psykosociala symtom. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa djurinterventioners påverkan på psykosociala symtom bland äldre med demenssjukdom. Metod: 12 vetenskapliga artiklar inkluderades efter en systematisk sökning i databaserna Pubmed och Cinahl. Resultat: Djurinterventioner har en effekt som ger ökat välbefinnande och minskad psykisk ohälsa, förbättrat socialt samspel med andra men även tvetydiga resultat gällande agiterat beteende. Slutsats och kliniska implikationer: Djurinterventioner verkar ha en viss positiv effekt på psykosociala symptom. Ytterligare studier med större antal deltagare under en längre tidsperiod behövs för en generaliserbar effekt av djurinterventioners påverkan av psykosociala symtom hos äldre personer med demenssjukdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)