Rapportering av olyckor, tillbud och riskobservationer : En fallstudie hos en byggentreprenör

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

Författare: Hanna Larsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bristande säkerhet på byggarbetsplatser är ett omtalat ämne och byggbranschen är en av de branscher där det sker flest skador. Än idag sker det flera dödsfall varje år på byggarbetsplatser runtom i landet och dödsfallen har dessutom ökat de senaste åren. För att kunna uppnå en säker arbetsplats behöver rapporteringen av olyckor, tillbud och riskobservationer utföras i större utsträckning. I detta examensarbete har rapporteringen av olyckor, tillbud och riskobservationer undersökts.  Studien har genomförts i samarbete med en byggentreprenör i Stockholmsregionen. Studien syftade till att öka förståelsen för rapportering av olyckor, tillbud och riskobservationer på fallföretaget. Målet med arbetet var att ta fram rekommendationer på hur fallföretaget kunde förbättra rapporteringen. Data samlades in med hjälp av intervjuer och statistik från fallföretagets rapporteringssystem. Intervjuer genomfördes på tre av fallföretagets projekt där platschef, arbetsledare och yrkesarbetare intervjuades. I fallföretagets rapporteringssystem studerades statistik på rapporterade olyckor, tillbud och riskobservationer på byggsidan inom Stockholmsregionen åren 2018 och 2019.     Statistiken ifrån fallföretaget visade att fallolyckor, klämskador och elolyckor är några av olyckorna som förekommer på fallföretaget. Den insamlade datan visade att den vanligaste orsaken till att olyckor uppstår är den mänskliga faktorn. Andra orsaker till olyckor som hittades i litteraturstudien och intervjustudien var bristande planering, stress och ekonomi. Enligt resultat från intervjustudien fungerar rapporteringen av olyckorna och tillbuden generellt bra i projekten men det skiljer sig till viss del hur de studerade projekten arbetar med rapportering. Ett problem med rapporteringen som framkom i intervjustudien var att inte alla yrkesarbetare rapporterar riskobservationer. Ett annat problem som också upptäcktes i intervjustudien var att flera av de som arbetar på fallföretaget inte kan definitionerna på olyckor, tillbud och riskobservationer. På projektnivå antyder den kvantitativa studien att en ökad rapportering av riskobservationer kan leda till färre olyckor. Mer data behöver samlas in för att kunna svara på vilka effekter ökad rapportering har på tillbud. Det visade sig att de faktorer som främst påverkar rapporteringen är motivation och inställning hos den som rapporterar.   En av de främsta rekommendationerna till företaget är att kommunicera ut vad det är för riskobservationer som de vill att projekten ska rapportera. Andra rekommendationer till fallföretaget är att framställa en app som underlättar inrapporteringen, att ge ersättning till de som rapporterar, avsätta tid till att rapportera samt att ge återkoppling på det som rapporterats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)