”När det handlar om prioriteringar drar vi alltid det kortaste strået liksom”

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syftet med den här studien var att undersöka hur fritidsläraren ser på sin yrkesroll, samt hur samverkan ser ut mellan fritidsläraren och övriga lärarkategorier. Studien har även berört hur och om fritidsläraren prioriteras i sin yrkesroll av skolledningen samt i kollegiet. Genom kvalitativ metod har vi intervjuat sex utbildade fritidslärare. För att bearbeta resultatet har vi använt oss av tematisk analys. Resultatet visade på både likheter och skillnader, men det som var gemensamt för de flesta var att informanterna kämpar dagligen för sin yrkesroll. Ytterligare ett resultat som är anmärkningsvärt är att samverkan ser väldigt olika ut från skola till skola. I och med detta kan vår studie ses som relevant för att väcka nya och befintliga perspektiv på yrkesrollen och dess profession.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)