Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : En kvalitativ literaturstudie baserad på självbiografier

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som förorsakar dödsfall hos kvinnor i världen. Behandlingen mot bröstcancer innebär att kvinnorna drabbas av olika konsekvenser, såsom smärta, hårförlust och illamående och kan även orsaka starka känsloreaktioner såsom rädsla, ångest och hopp. Detta innebär en påverkan i kvinnornars livsvärld och kan också leda till ett enormt lidande. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. Metod: En kvalitativ studie baserad på fem självbiografier skrivna av kvinnor som har drabbats av bröstcancer. Analysen gjordes enligt Lundman och Hällgren-Graneheims manifesta innehållsanalys. Resultat: Det framkom att bröstcancern hade en stor inverkan i kvinnornas livsvärld och att behandlingarna medförde lidande i samband med biverkningarna. Livskvaliteten påverkades och kvinnorna upplevde även en rädsla för återfall och hade svårigheter att återgå till det normala efter avslutad behandling. Genom att acceptera sjukdomen kunde kvinnor hitta olika sätt att hantera sin situation. Slutsats: Bröstcancer är en sjukdom som bidrar till både positiva upplevelser samt negativa. Stöd från närstående och sjukvården ökar välbefinnandet och är mycket betydelsefullt. Det finns ett behov av eftervård hos kvinnor som har behandlats för bröstcancer. Sjuksköterskor har en viktigt roll efter avslutad behandling för att hjälpa dessa kvinnor till fullt tillfrisknande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)